Languages
創意魔術2021
首頁    |    營隊活動
優惠價:$5250 課程內容花絮
        魔術本身結合了趣味、神秘,及不可思議,還能刺激孩子學習,訓練雙手協調性,而促進左右腦均衡發展,增加專注、邏輯思考的能力,並且培養孩子的創造力。
  
 


備註:                                                  
1、午餐為團膳(中央廚房供餐)。                                                 
2、本課表營隊保有最終變更之權利。                                  

收費=報名費$3990+雜支$1 000+器材$500$=$54 90
魔術本身結合了趣味、神秘,及不可思議,還能刺激孩子學習,訓練雙手協調性,而促進左右腦均衡發展,增加專注
邏輯思考的能力,並且培養孩子的創造力。
招生對象:國小一~六
更多課程