Languages
趣味創意魔術
首頁    |    不過夜營隊    |    趣味
小朋友學習魔術的好處有哪些?
A.靈活性:魔術表現時經常要利用雙手去進行一些動作,透過反覆練習,對有助訓練手仔的靈活性。
B.記憶力:小朋友站在台上表演魔術,事前必須經過反覆練習,用心記下每個步驟才行,從中可訓練小朋友的記憶力。
C達能力:表演魔術時,有可能需要跟台下的觀眾互動、溝通,無形中也可訓練孩子的表達和溝通能力。

                      
備註: 15:40~17:00大地遊戲、小隊時間(聯繫家長回家準備)


  
 
                                                  
    截止報名 截止報名
 
    截止報名

(暫停開放)
截止報名  截止報名
    截止報名
  截止報名  截止報名

截止報名

截止報名